09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר http://www.ipvsecurity.com ("האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת איי פי וי סקיורטי בע"מ (להלן: "IPV" ). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, אבל אחריות IPV מוגבלת כאמור במפורש בתנאי שימוש אלה. לפרטים ראה, בין השאר, את הסעיף "העדר אחריות" להלן.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי ( audio-visual ), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה ( animation ), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ( sample ), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ( format ), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של IPV לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר .
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ( Frame ), גלויה או סמויה.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים הנלווים לשירותים באתר.
  • IPV לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את IPV בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורים באתר

באתר יתכן ותמצא קישורים והפניות לאתרים אחרים שאינם בבעלות IPV . אתרי האינטרנט והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי IPV והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת IPV לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. IPV אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

תכנים מסחריים

יתכן כי האתר כולל (או יכלול) תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

IPV לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. IPV אינה כותבת, בודקת, מוודאה או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. IPV איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

מידע חדשותי ומאמרים

באתר תמצא מאמרים וידיעות חדשותיות בסוגיות אבטחת מידע. המאמרים מבטאים אך ורק את דעת הכותב, ואינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור במאמרים כעצה משפטית או עסקית.

רשימות דיוור

חלק מהמידע באתר מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות מעת לעת, בתדירות שתקבע IPV , למי שביקשו לקבלן. כדי להיות מנוי על שירות זה, עליך לבקש זאת במפורש ולהירשם לשירות. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור ל- IPV את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. IPV תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות באתר. בכל עת תוכל לחדול מקבלת הדואר האלקטרוני באמצעות בקשה ל IPV . IPV רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל.

פרטיות

IPV מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת כאן, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ( AS IS ). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי IPV בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

IPV לא תשא בשום פנים ואופן באחריות לתכנים של אתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותו, מהימנותו, דיוקו או עדכניותו של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על התכנים ומידע אחר שקושר מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

IPV אינה מתחייבת שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל IPV או אצל מי מספקי השירותים לאתר.

IPV לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

IPV אינה נושאת באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר. בכלל זה IPV לא נושאת, באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. IPV לא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו - הינן של IPV בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של IPV בכתב ומראש.

אין להשתמש בשמות המתחם של האתר בלא קבלת הסכמתה המפורשת של IPV בכתב ומראש.

באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין IPV לבין צדדים שלישי כלשהם. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

שינויים באתר

IPV רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתך לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, IPV תעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ב IPV או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות IPV על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

IPV תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי IPV בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת פעילות האתר

IPV רשאית לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את IPV , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

IPV רשאית, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

צור קשר

איי פי וי סקיוריטי בע"מ

נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש שם חוקי (אותיות בלבד)
נא להקיש ספרות בלבד
נא להקיש כתובת אימייל חוקית
Invalid Input

נא לאשר שאינך רובוט

Invalid Input