09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מבדקי חדירה - Pen-Tests

מבדקי חדירה (Penetration Tests) נועדו לזהות פגיעויות וחולשות אבטחה במערכת או ברשת ממוחשבת. קיימים מספר מבדקי החדירה כגון: מבדק חדירה פנימי (Internal Penetration Test) ומבדק חדירה חיצוני (External Penetration Test).

מבדק חדירה חיצוני נועד לדמות נסיונות פריצה העלולים להיות מבוצעים ע"י האקרים מקצועיים, וזאת, תוך בחינת תרחישי תקיפה רבים ומגוונים. מבדק חדירה פנימי נועד לזהות את פוטנציאל הנזק של אורח ו/או פורץ מזדמן אשר מתחבר אל הרשת הארגונית ללא כל הרשאות וללא כל ידע מוקדם על מבנה הרשת הפנימית. בהתאם לאופי המערכת ודרישות הלקוח, ניתן לבצע כל אחת מהמבדקים הללו בתצורות שונות – מאי קבלת כל מידע מקדים על הרכיב הנבדק (Black Box) דרך קבלת פרטים חלקיים (Gray Box) ועד לקבלת מידע מלא ומפורט (White Box).

בסיום המבדקים מופק דוח מפורט ובו מידע על כל הפגיעויות ופרצות האבטחה שהתגלו, הסברים מפורטים לגבי משמעויותיהן והשלכותיהן בהיבט המחשוב והעסקי, כמו גם המלצות מערכתיות ונקודתיות לסגירתן.

חובה כי הגורם המבצע את בדיקת החדירות יהיה בעל המיומנויות הנדרשות והכלים המתאימים. שכן, ביצוע מבדקים אלו באופן לא מקצועי עלול להוביל לפגיעה במערכות הנבדקות ואף לקריסתן. במקרים קיצוניים, הוא אף עלול ליצור פרצה מסוכנת דרכה יחדרו האקרים למערכות או לרשת הארגון. לחברתנו צוות בודקים מיומן בעל ההכשרות המקצועיות המתקדמות והמעודכנות ביותר, העושה שימוש בכלי בדיקה מהמתקדמים שקיימים בשוק.